General Terms of Contract

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Filmlabor Igazgatóság

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

 

 

National Film Institute Nonprofit Private share Company

Film Laboratory Directorate

GENERAL TERMS OF CONTRACT

 

 

 

1. Bevezetés

 

1.1     Jelen Általános Vállalkozási Feltételek (a továbbiakban ÁVF) a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., Cg. 01-10-047056, adószám:23376159-2-42) (a továbbiakban: NFI) és az NFI Filmlabor Igazgatóság által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan vele szerződő megbízó, vagy megrendelő (a továbbiakban egységesen: Megrendelő) között létrejövő vállalkozási illetve megbízási jellegű szerződés(ek) általános szerződési feltételeit képezi. A szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezéseket aláhúzott betűtípus jelöli.

 

1. Introduction

 

1.1     These General Terms of Contract (hereinafter: GTC) are the general terms and conditions of the contracts concluded between the National Film Institute Nonprofit Private Share Company, having its registered seat at H-1145 Budapest, Róna utca 174., Budapest, Hungary; Court reg. No. 01-10-047056; tax No. 23376159-2-42 (hereinafter: the NFI) and its customers or principals (hereinafter jointly referred to as the Clients or Client) relating the services provided by the Film Laboratory Directorate of NFI. The terms diverging from the general practice are indicated by underlined characters.

 

1.2     Az NFI és a Megrendelő (a továbbiakban: Felek) között létrejövő teljes szerződést a szerződés egyedi elemeit tartalmazó különös feltételek és az ÁVF együttesen alkotják. Amennyiben az ÁVF és a különös feltételek között ellentmondás van, az utóbbi rendelkezései irányadók.

 

1.2     The contract between the NFI and the Client (hereinafter jointly referred to as the Parties) shall comprise of the individual items defined as the particular terms and the these GTC jointly. Should any contradiction arise between these GTC and the particular terms the latter shall prevail.

 

1.3     A vállalkozási szerződés különös feltételei a jelen ÁVF Melléklete szerint az NFI Ajánlatára a Megrendelő által teljes bizonyító erejű magánokirat formában rögzített megrendelésben (a továbbiakban: Megrendelés) vagy mindkét fél által teljes bizonyító erejű magánokirati formában aláírt szerződéses megállapodás formában (a továbbiakban: Szerződéses Megállapodás) kerülhetnek rögzítésre.

 

1.3     The particular terms of contract may be determined in the Client’s order in the form of a document with full probative power placed upon NFI’s Offer issued in accordance with the Annex hereto (hereinafter: the Order) or in an agreement duly signed by both parties in the form of a document with full probative power (hereinafter: the Agreement).

 

 

 

1.4     Az általános forgalmi adó nélkül 200.000,-Ft-ot (Kétszázezer forintot) meghaladó szolgáltatások esetén a vállalkozási szerződés csak a különös feltételeknek mindkét fél által teljes bizonyító erejű magánokirati formában aláírt Szerződéses Megállapodás formában történő rögzítésével jön létre. Az egy adóévben ugyanazon Megrendelő által igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni.

 

1.4     For services in excess of HUF 200,000 (Two hundred thousand Hungarian Forints) excluding VAT, the contract may only be concluded by the determination of the particular terms in the form of an Agreement duly signed by both parties as a document with full probative power. For the interpretation of this threshold, the services ordered by the same Client in the same tax year shall be calculated together.

 

1.5     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az NFI jogosult az ÁVF-t bármikor módosítani. AZ ÁVF módosítása esetén az NFI köteles a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal írásban értesíteni a Megrendelőt a módosítás tényéről. A Megrendelő az értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) naptári napon belül a felek közötti jogviszonyt elállás vagy felmondás útján megszüntetheti a már teljesített szolgáltatásokkal való elszámolás mellett. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidőn belül az ÁVF módosítása ellen kifogást nem emel, az a Megrendelő részéről az ÁVF-módosítás elfogadásának minősül a határidő lejártának napjával, így az kötelezőérvényűvé válik a Megrendelőre és az NFI-re nézve.

 

1.5     The Client expressly accepts that the NFI shall be entitled to amend these GTC any time. Upon amending these GTC, the NFI shall inform the Client, accordingly, at least 15 days before the amendment entering into force. The Client shall be entitled to terminate or cancel the agreement within 5 (five) days after receipt of such notification with the simultaneous settlement of the already provided services. If the Client does not object to the amendment of these GTC within the said deadline, the amendment of these GTC shall be deemed accepted by the Client as of the date of the expiry of the deadline and shall be binding and applicable upon the Client and the NFI.

 

 

2. A szerződés létrejötte

 

2.1     Az NFI a leendő megrendelő által küldött ajánlatkérésben megadott specifikációnak megfelelően a jelen ÁVF Melléklete szerinti formanyomtatványon elkészíti az Ajánlatot, amely az Ajánlatban megjelölt ideig, ennek hiányában az ajánlat kiállításától számított 3 (három) hónapig érvényes (ajánlati kötöttség).

 

 

2. The conclusion of the contract

 

2.1     The NFI shall perform its Offer in accordance with the specifications determined by the prospective client in the form given in the Annex hereto, which shall be binding for a period stipulated in the Offer or, if not stipulated therein, for a period of 3 (three) months.

 

2.2     Az NFI érvényes Ajánlatának kizárólag az írásban, a jelen ÁVF Melléklete szerinti formátumban adott ajánlat tekinthető.

 

2.2     Only the offer issued in writing in accordance with the form defined in the Annex hereto shall qualify as the valid Offer of NFI.

 

2.3     Az elektronikus formában küldött ajánlat csak az aláírásra jogosult(ak) minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával érvényes.

 

2.3     The Offer sent in electronic format shall be valid only with the qualified electronic signatures or advanced electronic signatures based on a qualified certificate of the duly authorized signatory (signatories).

 

2.4     Az NFI és a Megrendelő közötti szerződés a Megrendelésnek az NFI részére történő kézbesítésével vagy a Szerződéses Megállapodásnak a mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba. Abban az esetben, ha a Megrendelő írja alá utolsóként a Szerződéses Megállapodást, köteles az aláírásról az NFI-t azonnal elektronikus úton is értesíteni és az aláírt Szerződéses Megállapodást az NFI részére haladéktalanul megküldeni. Ezen kötelezettségének elmulasztásából fakadóan minden felelősséget a Megrendelő köteles viselni és az NFI kötelezettségeire vonatkozóan a szerződés hatálybalépésétől számítandó határidőket az értesítés megtörténtétől kell számítani, a határnapra előírt teljesítés késedelméért az NFI-t felelősség nem terheli.

 

2.4     The contract between the NFI and the Client shall be deemed concluded and enter into force upon the receipt of the Order by NFI or by the execution of the Agreement by both parties. In case the Client is the last to sign the Agreement, it shall promptly inform the NFI in electronic format about the signing of the Agreement and forward the signed Agreement to NFI without delay. The Client shall bear any and all liability for the failure of fulfilling this obligation and the deadlines of NFI’s obligations to be reckoned from the contract entering into force shall be reckoned as of the date of the fulfilment of the above obligation, and in such cases the NFI shall not be liable for the delay of services stipulated for a specific date.

 

2.5     A Megrendeléssel sem jön létre a vállalkozási szerződés, ha

 1. a Megrendelés bármilyen mértékben eltér az Ajánlattól; vagy
 2. a címzett az Ajánlatot a saját általános szerződési feltételeivel fogadja el.

 

2.5     The Order shall not lead to the conclusion of the contract, if

 1. if the Order diverges from the Offer to any extent; or
 2. the addressee accepts the Offer by the proviso of its general terms of contract.

 

2.6     A jelen ÁVF alapján megkötött szerződés létrejöttével hatályát veszti minden az adott szerződéssel kapcsolatos, a Felek között létrejött korábbi megállapodás, ajánlat, szokás, gyakorlat stb., így a jogviszonyukban az érvényesen létrejött szerződés annak mellékletei és a jelen ÁVF rendelkezései az irányadók. (Ptk. 6:87. § szerinti teljességi záradék)

 

2.6     By the entering into force of the contract concluded on the basis of these GTC all agreements, offers, customs or practices between the Parties shall cease to apply and their contractual relationship shall be governed exclusively by the provisions of their contract and its annexes and these GTC (Section 6:87. of the Civil Code – Entire Agreement)

 

 

3. Határidő

 

3.1     Az NFI a szolgáltatásait a különös feltételekben meghatározott határnapra, vagy határidőn belül, ennek hiányában a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével köteles teljesíteni.

 

 

3. Deadlines

 

3.1     The NFI shall perform its services on the specific date or within the deadline stipulated in the particular terms, in the absence of such, within the term necessary for the provision of the services.

 

3.2     A Megrendelő a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést költségigény nélkül köteles minden esetben elfogadni. A teljesítési idő előtti teljesítés elfogadása nem érinti az NFI szolgáltatása teljesítésének esedékességét.

 

3.2     The Client shall accept the performance offered before the expiry of the deadline without claims of costs. The acceptance of the early performance does not prejudice the due date of the NFI’s services.

 

3.3     Az NFI határidőben történő teljesítésének előfeltétele, hogy Megrendelő az utómunkálatok elvégzéséhez szükséges kellékeket, információkat, adatokat, és előfeltételeket az NFI által igazoltan megfelelő minőségben a Felek által előzetesen írásban egyeztetett időpontig az NFI rendelkezésére bocsássa. A Megrendelő késedelme az NFI teljesítési késedelmét kizárja, amelyről NFI a Megrendelőt írásban értesíti a szakmában bevett szabályoknak és szokásoknak megfelelően, ésszerű határidőn belül.

 

3.3     The performance of the NFI’s obligations within the stipulated deadline shall be subject to the provision of the film accessories, information, data and preconditions by the Client to NFI in appropriate conditions approved by the NFI until the date agreed upon by the Parties. As long as the Client is in delay, the delay of the NFI is excluded, about which the NFI shall inform the Client in writing in accordance with the professional standards within a reasonable time.

 

3.4     Ha a szolgáltatás jellege, vagy a szerződés egyéb körülményei indokolják, az NFI a különös feltételekben nem rögzített határnapon történő teljesítést is vállalja azzal, hogy a határnap csak a felek között előzetesen egyeztetett időpont lehet és az NFI csak akkor köteles a Megrendelő által kijelölt határnapon teljesíteni, ha a Megrendelői utasítás és a teljesítésre előírt határnap között legalább a különös feltételekben előírt időtartam áll az NFI rendelkezésére.

 

3.4     If the nature of the service or other aspects of the contract so require, NFI may undertake to perform on a specific date not stipulated in the particular terms with the proviso that such date is mutually agreed upon by the Parties in advance and that NFI shall only be obligated to perform on such specific date if the period from the Client’s instruction until the required specific date of performance is not less than the deadline stipulated for the NFI’s performance in the particular terms.

 

 

4. NFI teljesítése

 

4.1     Az NFI a szerződésben vállalt feladatai ellátásának helyszínét maga választja meg, amelyről a Megrendelőt tájékoztatja.

 

 

4. The NFI’s performance

 

4.1     The NFI may determine the place of the performance of its services, whereof it shall inform the Client.

 

4.2     Az NFI szolgáltatása oszthatatlannak minősül abban az esetben is, ha a Felek az elvégzett munkáknak időszakonként vagy egyes munkarészenként történő elszámolásában állapodnak meg.

 

4.2     The NFI’s services shall qualify indivisible even if the Parties agree to settle the already performed parts thereof within certain periods or by certain parts of the services.

 

4.3     Az NFI a szerződés teljesítésébe jogosult alvállalkozót bevonni, amelyhez a Megrendelő hozzájárul. Az alvállalkozó teljesítéséért az NFI mint sajátjáért felel.

 

4.3     The NFI shall be entitled to involve subcontractors in its performance, to which the Client consents. The NFI shall be liable for its subcontractors’ performance as if it were performed by itself.

 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei, felelőssége

 

5.1     Megrendelő köteles az NFI szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi információt, nyersanyagot, illetve döntést az NFI számára biztosítani és az NFI szolgáltatásainak ellenértékét az NFI részére megfizetni.

 

 

5. The Client’s rights and obligations, liabilities

 

5.1     The Client shall provide NFI with all the information, materials or decisions which may be required for the NFI to perform according to the contract and pay to NFI the contractual countervalue of NFI’s services.

 

5.2     Megrendelő jogosult az NFI részére utasítást adni, Megrendelő utasítása azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. A szerződésben kikötött valamely szolgáltatás teljesítésének részben vagy egészben történő mellőzésére vonatkozó utasítását (lemondás) a Megrendelő köteles legkésőbb a szolgáltatás szerződés szerinti kezdőidőpontja előtti legalább 5 (öt) munkanappal közölni az NFI-vel.

 

5.2     The Client may instruct the NFI. The Client’s instruction may not, however, relate to the organization of the works and may not make the performance more cumbersome. The Client may instruct the NFI to set aside one part or the whole of a service (cancellation) only at least 5 (five) working days prior to the contractual starting date of such work.

 

5.3     A különös feltételekben megjelölt feladatokon túlmenően Megrendelő által jelzett további munkarészeket, igényeket az NFI új ajánlatkérésként fogadja, melyre előzetesen ajánlatot küld Megrendelőnek. Jelen pont szerinti ajánlatkérés, ill. megrendelés kizárólag írásban történhet Megrendelő törvényes képviselője, ill. az adott munkarészekkel kapcsolatban a különös feltételekben már kijelölt kapcsolattartója részéről.

 

5.3     The services required Client in excess of those indicated in the particular terms, shall be treated by the NFI as a new request for offer, upon which it shall send a new preliminary offer to the Client. The request for offer and the order under this Clause may only be placed in writing by the Client’s legal representative or its contact person already appointed for such works in the particular terms.

 

5.4     Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az NFI köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az NFI a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Az NFI köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

 

5.4     Should the Client give an unsuitable or unprofessional instruction, the NFI shall warn the Client thereof. Should the Client stick to its instruction despite of such warning, the NFI may cancel the contract or perform the services in accordance with the Client’s instruction upon the Client’s risk. The NFI shall refuse to perform the instruction, if the performance thereof would lead to the breach of the law or an authority decree or would jeopardize other persons’ corporal integrity or assets.

 

5.5     Megrendelő köteles a szervezeti jogállását, esetleges átalakulását, jogutódlással vagy jogutódlás nélküli megszűnését, végelszámolási eljárás, valamint ellene induló felszámolási vagy csődeljárás kezdeményezését, továbbá adószámának felfüggesztését, az erre irányuló eljárás kezdeményezésétől, ill. a tudomásszerzésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni NFI-nek. Ezen közlés elmulasztásából származó károkért a mulasztó Megrendelő, ill. a Megrendelő vezető tisztségviselője teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

5.5     The Client shall report to the NFI the change of its organizational status, its transformation into another form of entity, its ceasing to exist with or without legal successor, its winding up, any liquidation or bankruptcy proceedings initiated against it, the suspension of its tax number, the initiation of a procedure aimed such suspension within 8 (eight) days of the initiation of such procedure or the Client learning of such event. The Client and its managing director shall be liable for all damage deriving from the failure to fulfil such reporting obligation.

5.6     Ha a Megrendelő által az NFI részére átadott anyagokkal kapcsolatban bármely harmadik személy az anyagok kiadása iránt, vagy azok felhasználása miatt bármilyen igényt kíván érvényesíteni, Megrendelő köteles az NFI kérése esetén haladéktalanul vagy az NFI által megjelölt időpontban:

 

 1. az NFI részére a szükséges tájékoztatást megadni;

 

 1. az NFI pernyertessége érdekében a perbe beavatkozni;

 

 1. az NFI bármely, fentiek szerinti igényből fakadóan, vagy azzal kapcsolatban felmerült, a Ptk. 6:522. § (2) bekezdése szerinti teljes kárát az NFI részére megtéríteni.

 

5.6     Should any third party stake any claim against the NFI in connection with the materials handed over by the Client to the NFI for the handover of such materials or in connection with their use, the Client shall, upon the NFI’s request without delay or at the time indicated by the NFI:

 

 1. provide the NFI with the necessary information;

 

 1. intervene in the lawsuit to support the NFI’s winning;

 

 1. indemnify NFI for all damage as defined in Section 6:522, subsection (2) of the Civil Code deriving from or incurred in connection with the abovementioned claims.

 

6. Kész anyagok kiadása

 

6.1     Az NFI az elkészült munkatermékeket az NFI Filmlabor Igazgatóság telephelyén (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) az NFI munkarendje szerinti munkaidőben (hétköznap 09-18 óra között), előzetesen egyeztetett időpontban adja át Megrendelő részére.

 

 

6. Handover of performance

 

6.1     The completed work products shall be handed over by the NFI to the Client at the Film Laboratory Directorate premises of NFI (H-1020 Budapest, Budakeszi út 51., Hungary) in the working hours of NIF (banking days 9:00 a.m. to 6:00 p.m.)

 

6.2     A Felek előzetes írásbeli megállapodása esetén az NFI vállalja a munkatermékek az előző bekezdésben megjelölt helytől eltérő helyen illetve az NFI munkarendje szerinti munkaidőn (hétköznap 09-18 óra között) kívüli, előzetesen egyeztetett időpontban is a munkatermékek átadását.

 

6.2     Should the Parties so agree in writing, the NFI may undertake to handover the completed work products at a place other than the one indicated in the previous paragraph and/or at a time outside the NFI’s working hours (banking days 9:00 a.m. to 6:00 p.m.) mutually agreed upon by the Parties in advance.

 

6.3     A különös feltételekben az NFI jogosult előlegfizetést illetve visszatartást kikötni:

 1. előlegfizetés esetén az NFI a Szerződésben előírt feladatok teljesítését csak az Árajánlatban becsült díj előlegként történő megfizetése után köteles megkezdeni.
 2. visszatartás esetén az elkészült munkatermékeket, valamint a munkálatokhoz a Megrendelő által átadott kellékeket az NFI a teljes vállalkozói díj (és járulékai) megfizetése után adja át a Megrendelő részére.

 

6.3     The NFI may stipulate down payment or retention in the particular terms

 1. if down payment is stipulated, the NFI shall start the performance of the services stipulated in the contract only after the payment of the fee calculated in the Offer as down payment.
 2. if retention is stipulated, the NFI shall handover to the Client the completed work products and the accessories provided by the Client, only after the payment of the total fee (and interests).

 

6.4     Az elkészült munkatermékek és a Megrendelő által átadott kellékek, anyagok átvételére a Megrendelő törvényes képviselője, a különös feltételekben kijelölt kapcsolattartója vagy más, teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jogosult. Átvételkor a Megrendelőn felelőssége a kiadásra kerülő munkatermék azonosítása és a Megrendelő által esetlegesen előzetesen átadott kellékek, anyagok a megrendeléssel való összevetése (annak tárgya, címe, mennyisége, stb. szerint), ennek elmulasztásából fakadó bármilyen kárért, veszteségért az NFI-t semmilyen felelősség nem terheli. Eltérés esetén azonnali kifogásnak van helye, amelyről az NFI minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel.

 

6.4     The completed work products and the accessories, materials provided by the Client may be taken over by the Client’s legal representative or its contact person appointed in the particular terms or its other representative duly entitled in a document with full probative power. Upon takeover, the Client shall be responsible to identify the work products and the accessories, materials preliminarily provided by the Client in comparison to the order (by its subject, title, quantities etc.), for any damage or loss arising from the failure thereof the NFI shall not bear any liability. In case of discrepancies, all claims should be made promptly, which shall be promptly registered by the NFI in minutes.

 

 

7. Tárolás

 

7.1     Az NFI a kidolgozásra leadott anyagokat, kellékeket a megrendelt munkatermékekkel együtt adja át, illetve átadásra előkészíti a Megrendelő részére.

 

 

7. Storage

 

7.1     The materials and accessories handed over to NFI for processing shall be prepared for handover and returned to the Client by NFI along with the completed work products.

 

7.2     A szerződés teljesítésével kapcsolatban az NFI-nek átadott kellékeket, fel nem használt anyagokat a Megrendelő köteles az NFI által átadott kész munkatermékekkel együtt elszállítani. Az elkészült munkatermékek Megrendelő részére történő kiadásának feltétele, hogy a kész munkatermékek átvételével egyidejűleg a Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatban az NFI-nek átadott kellékeket, el nem használt anyagokat az NFI-től elszállítsa. A szerződés teljesítésével kapcsolatban az NFI-nek átadott kellékekről, fel nem használt anyagokról az NFI a kész munkatermékekkel együtt kimutatást ad a Megrendelő részére.

 

7.2     The accessories and unused materials handed over to NFI in connection with the performance of the contract shall be taken away by the Client along with the completed work products. The completed work products will be handed over to the Client on condition the Client takes away from the NFI the accessories and unused materials it handed over to NFI in connection with the performance of the contract. The NFI shall provide the Client with an account of the accessories and unused materials handed over to NFI in connection with the performance of the contract simultaneously with the handover of the completed work products.

 

7.3     A különös feltételekben az NFI jogosult kikötni, hogy a fenti 7.2 pont szerinti kötelezettségének megszegése esetén a Megrendelő az NFI részére az anyagok elszállításáig vagy megsemmisítéséig terjedő időszakra a kényszertárolás minden napjára kényszertárolási díjat köteles fizetni. A kényszertárolási díj mértéke a kényszerűen tárolt anyagok jellegétől és mennyiségétől függően a kényszertárolás minden napjára az alábbiak szerint számítandó, de mindösszesen nem haladhatja meg annak a Vállalkozási Szerződésnek a teljes nettó értékét, amely alapján az anyagok az NFI-nél elhelyezésre kerültek:

7.3     The NFI may stipulate in the particular terms that, in case of a breach of  its obligation in Clause 7.2 above, the Client shall be obliged to pay a forced storage fee to the NFI for each day of the forced storage period until the taking away or destruction of the materials. The forced storage fee shall be calculated on the basis of the nature and quantity of the forced stored materials for each day of the forced storage as determined below, but it may not exceed altogether the total net value of the contract, under which the materials were handed over to the NFI:

 

Kényszertárolt anyag megnevezése / Name of the force stored items

1 darab, ill. egységnyi kényszertárolt anyag kényszertárolása után fizetendő díj napi nettó mértéke / Daily net fee payable for the force storage of one 1 piece or unit of force stored material

DVD, Bluray lemez / DVD, Bluray disc

HUF 200

LTO kazetta / LTO cassette

HUF 200

600 méteres filmes doboz / 600 meter reel and can

HUF 200

300 méteres filmes doboz / 300 meter reel and can

HUF 180

120 méteres filmes doboz / 120 meter reel and can

HUF 150

Merevlemez / Hard disc

HUF 250

Egyéb digitális hordozók (pendrive, memóriakártya, stb.) / Other digital storage devices (pen drive, memory card etc.)

HUF 200

Professzionális videókazetták (HDCam, HDCamSR, DigitBeta, BetaSP, miniDV/DVCam, stb.) / Professional video cassettes (HDCam, HDCamSR, DigiBeta, BetaSP, mini DV/DVCam etc.)

HUF 250

 

7.4     Ha a fenti 7.3 pont szerint felszámított díj eléri a maximum értékét, de legkésőbb a munkatermékek átadásától számított 6 (hat) hónap elteltétől, a Megrendelőnek küldött írásbeli értesítést követően az NFI jogosult a Megrendelő által nála elhelyezett anyagokat saját választása szerint (amelyet a Megrendelő felé indokolni nem köteles) megsemmisíteni.

 

7.4     When the above force storage fee reaches its maximum amount, but no later than the 6 (six) months after the handover of the completed work products, the NFI shall be entitled at its sole discretion (without having to reason its decision to the Client) to destroy the materials, after informing the Client thereof in writing.

 

7.5     A kényszertárolt anyagok állagával, veszteségeivel kapcsolatban 6 (hat) hónapnál hosszabb kényszertárolás esetén az NFI felelőssége kizárt.

 

7.5     In case of force storage for a period longer than 6 (six) months, the NFI shall not have any liability for any damage to or loss of the force stored materials

 

 

8. Díj, fizetési feltételek

 

8.1     Az NFI által elvégzendő munka díja a ténylegesen elvégzett munka és a tényleges hosszak, ill. felhasznált nyersanyag arányában, az Ajánlat szerinti egységárak alapulvételével kiszámított, de legalább az Ajánlatban előzetesen számított összeg.

 

 

8. Fee, payment terms

 

8.1     The fee payable for the works to be performed by the NFI shall be calculated on the basis of the works actually performed and the materials used with the unit prices stipulated in the Offer, but may not be less than the total amount preliminarily calculated in the Offer.

 

         Amennyiben azonban a szerződésben kikötött valamely szolgáltatást az NFI-nek részben vagy egészben a Megrendelő – az 5.2 ponttal ellentétben késve kiadott – utasítása folytán nem áll módjában teljesíteni (lemondás), a Megrendelő köteles

 

 1. az elmaradt szolgáltatás szerződés szerinti kezdőidőpontja előtti 2 (két) munkanapon belül történő lemondás esetén a szerződés szerinti teljes díj 50%-ának;

 

 1. az elmaradt szolgáltatás szerződés szerinti kezdőidőpontja előtti 5 (öt) munkanapon belül történő lemondás esetén a szerződés szerinti teljes díj 25%-ának

 

         megfelelő összeget az NFI-nek kötbérként megfizetni.

 

         If the NFI, due to the Client’s instructions (in default of the deadline stipulated in Clause 5.2), is not in a position to complete a service stipulated in the contract or a part of it (cancellation), the Client shall be obligated:

 

 

 1. to reimburse 50% of the total fee, if the cancellation takes place not more than 2 (two) days prior to the contractual starting date of the service cancelled;

 

 1. to reimburse 25% of the total fee, if the cancellation takes place not more than 5 (five) days prior to the contractual starting date of the service cancelled;

 

         as liquidated damages to the NFI.

 

8.2     Az NFI teljesítéséről a Megrendelő köteles az NFI részére teljesítésigazolást kiállítani (az NFI által előkészített teljesítésigazolást aláírva az NFI részére kiadni).

 

8.2     The Client shall issue to the NFI a certificate of performance about the services performed by NFI (duly sign and hand over the certificate prepared by the NFI).

 

8.3     Az NFI a vállalkozói díj számlázására legkésőbb a munkatermékek elkészültét követően akkor is jogosult, ha a Megrendelő az NFI teljesítését nem igazolja, vagy az elkészült munkatermékeket és a Megrendelő által esetlegesen átadandó anyagokat ezen időpontig nem veszi át.

 

8.3     After the completion of the work products, the NFI shall be entitled to invoice its fee even if the Client fails to certify the NFI’s performance or fails to take over the completed work products and the materials to be handed over by the Client, by that date.

 

8.4     Az NFI által kiszámlázott összeg a számla kiállításától számított 15. (tizenötödik) napon esedékes azzal, hogy az NFI a számla Megrendelő részére történő kézbesítésétől számított 15. napig terjedő időszakra vonatkozóan fizetési késedelemmel kapcsolatos igényt érvényesíteni akkor sem jogosult, ha a számlán megjelölt fizetési határidő ezen időpontig eredménytelenül eltelt.

 

8.4     The amount invoiced by the NFI shall be payable until the 15th (fifteenth) day reckoned from the date of the invoice, provided that, for the period lasting until the 15th (fifteenth) day reckoned from the delivery of the invoice to the Client, the NFI may not stake any claims on the basis of default payment, even if by that date the payment deadline indicated in the invoice expired without payment.

 

8.5     Amennyiben a felek a szerződés megkötésekor részteljesítést kötnek ki, a részteljesítések után az NFI jogosult számlát benyújtani.

 

8.5     Should the Parties agree in the contract that the NFI’s services shall be separable, the NFI shall be entitled to issue an invoice of each separate performance.

 

8.6     Az 1 (egy) hónapot meghaladó időtartamú szolgáltatás esetén a felek naptári hónaponként számolnak el és az NFI jogosult minden lejárt naptári hónap teljesítéséről számlát kibocsátani az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ában írtaknak megfelelően.

 

8.6     If the performance period exceeds 1 (one) month, the Parties settle the performance every calendar month and the NFI shall be entitled to invoice the progress it made in the calendar month passed in accordance with Section 58 of Act CXXVII of 2007 on value added tax.

 

8.7     Előlegfizetés, illetve visszatartás esetén az NFI előlegbekérőt (proforma számlát) küld a Megrendelőnek. Az egyes ütemekre vonatkozó számla az adott ütemhez tartozó munkák elvégzését követően kerül kiállításra és a Megrendelő részére megküldésre, miután a Megrendelő részéről a teljes díjrészlet megfizetésre került.

 

8.7     In case of down payment or retention the NFI shall issue a pro-forma invoice to the Client. The separate parts of the services performed shall be invoiced after completion of each part, after the respective part of the fee was duly paid by the Client.

 

8.8     Bármilyen ugyanazon filmmel kapcsolatos kiegészítő megrendelés és/vagy párhuzamos munka és/vagy többletmunka és/vagy anyagmennyiség többlet díját, ill. költségét a Megrendelő köteles a végszámlával együtt az NFI vonatkozó számlája ellenében megtéríteni.

 

8.8     The fees and costs payable for any additional orders and/or parallel works and/or surplus works and/or surplus materials required for the same movie, shall be invoiced to and paid by the Client simultaneously with the final invoice of NFI.

 

8.9     A szerződő felek megállapodnak és a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az NFI a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 1. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontjának megfelelő közvetített szolgáltatást is nyújt a Megrendelőnek. Amennyiben közvetített szolgáltatás nyújtására kerül sor, az NFI a számlában e tényt egyértelműen feltünteti.

 

8.9     The Parties agree and the Client accepts that the NFI may provide to the Client mediated services, too, as defined in Section 3, subsection (4), para 1 of Act C of 2000 on Accounting and Section 52, para. 40 of Act C of 1990 on Local Taxes. Should mediated services be provided, the NFI shall indicate it in its invoice unequivocally.

 

8.10   A benyújtott számla elfogadottnak minősül, amennyiben Megrendelő az átvételtől számított 3 (három) naptári napon belül nem jelzi kifogását ajánlott levélben az NFI 1021 Budapest, Budakeszi út 51. szám alatti telephelyére a Filmlabor Igazgatóságnak címezve.

 

8.10   The invoice shall be deemed accepted, unless the Client notifies its objections within 3 (three) days after receipt to the NFI in a registered mail sent to 51 Budakeszi út, Budapest, 1021, addressed to the NFI’s Film Laboratory Directorate.

 

8.11   Az NFI a számlát elektronikus formában állítja ki és küldi meg a Megrendelő e-mail címére, amennyiben az elérhető. A Megrendelő köteles a számla kézhezvételét késedelem nélkül megerősíteni az NFI felé.

 

8.11   The NFI shall present its invoice in electronic format to the Client’s e-mail address, where available. The Client shall confirm receipt of the invoice to the NFI without delay.

 

 

9. Fizetési késedelem

 

9.1     Fizetési késedelem esetén minden esetben (a Megrendelő személyétől függetlenül) a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat fizetendő.

 

 

9. Payment default

 

9.1     In case of payment default (regardless of the person of the Client) default payment interest stipulated in Section 6:155 shall be paid.

 

9.2     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az NFI-nek joga van a Megrendelő által bármely, az NFI-vel kötött szerződés alapján az NFI-nek átadott anyaga felett zálogjogot gyakorolni, amíg az NFI-vel szemben lejárt, nem teljesített fizetési kötelezettsége áll fenn.

 

9.2     The Client accepts that, as long as it has any non-performed matured payment obligation towards the NFI, the NFI may enforce lien rights over any materials handed over to the NFI under any contract concluded with the NFI.

 

9.3     Ha a Megrendelő bármely, az NFI-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségével késedelembe esik, az NFI saját választása szerint a Megrendelőnek küldött értesítést követően jogosult egyoldalúan

 1. az NFI által még át nem adott munkatermékekre a fenti 6.3 b) pont szerinti visszatartás szabályait alkalmazni abban az esetben is, ha visszatartás a vállalkozási szerződés különös feltételeiben nem volt kikötve;
 2. a hátralevő feladatokra vonatkozóan a Megrendelőre nézve a fenti 6.3 a) pont szerinti előlegfizetési kötelezettséget kikötni.

 

9.3     If the Client is in default with any of its payment obligations towards the NFI, the NFI may, after notifying the Client, unilaterally, at its sole discretion

 

 1. apply retention as defined in Clause 6.3 b) above for the completed work products not handed over yet by the NFI, even if the retention was not stipulated in the particular terms of the contract;

 

 1. require down payment as defined in Clause 6.3 a) above for the pending work phases.

 

9.4     Az NFI jogosult bármely, a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés keretében a munkavégzés felfüggesztésére, amennyiben Megrendelő bármely, az NFI felé fennálló fizetési kötelezettségének kiegyenlítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik. Megrendelő ezen késedelme esetén a vállalkozói teljesítési határidő a késedelmes napokkal meghosszabbodik, és nem tekinthető vállalkozói késedelemnek.

 

9.4     The NFI shall be entitled to suspend its works under any contract concluded with the Client, if the Client is in default with its payment towards the NFI in excess of 8 (eight) days. In case of such payment default by the Client, the NFI’s deadlines shall be automatically prolonged with the days of the payment default and may not qualify as a default of the NFI.

 

 

10. Minőség, felelősség, kártérítés

 

10.1   Az NFI szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, elkészített munkatermékek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak.

 

 

10. Quality, liability, indemnification

 

10.1   The NFI shall warrant that the services provided by it and the work products produced by it comply with the professional standards and the generally accepted international practices.

 

10.2   Az átvett filmes kellékek fotográfiai, illetve fizikai állapotáról az NFI átvételkor jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyvben foglaltak alapján vállal felelősséget az elkészült termékek minőségéért.

 

10.2   The photographic and physical conditions of the accessories taken over shall be registered by the NFI in a minutes upon takeover and the NFI shall be responsible for the quality of the work products on the basis of such minutes.

 

10.3   Ha a Megrendelő az átvett anyagot mégis részben, vagy egészben hibásnak találja, haladéktalanul minőségi kifogást jelenthet be, a kifogásolt anyag vizsgálatra való visszaküldése mellett. A hiba elismerése esetén az NFI a hibás részt kijavítja, vagy kicseréli. Az átvételt követően 8 naptári nap elteltével az NFI minőségi kifogást nem fogad el.

 

10.3   Should the Client still find the taken over materials wholly or partially defective, it shall promptly report its quality notification with the simultaneous return of the material concerned for investigation. If NFI admits the quality issue, it shall fix or replace the defective part. The NFI shall not accept quality concerns more than 8 calendar after the takeover.

 

10.4   A kidolgozásra leadott eredeti anyagokra vonatkozóan az NFI felelőssége kizárólag a saját hibájából megsérült, illetve megsemmisült anyagok megfelelő nyersanyaggal történő pótlásáig terjed, abban a hosszban, illetve anyagfajtában, amelyben a sérülés, illetve meghibásodás keletkezett. Az eredeti anyagokban keletkezett károk vonatkozásában az NFI kártérítési felelősségét, az előállítás költségeinek és a közvetett károknak megtérítését kifejezetten kizárja. Az anyagok kidolgozásához kapcsolódó kockázati biztosításának felelőssége a Megrendelőt terheli.

 

10.4   The NFI’s liability for the original materials handed over to it for processing shall only cover the replacement of the damaged or destroyed materials with appropriate materials up to the length and material type that was concerned by the damage or defect. In case the original materials area damaged, the NFI’s liability for the production costs and the consequential damages is expressly excluded. The Client shall be responsible for the insurance of the risks involved in the processing of the materials.

 

10.5   A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az NFI-nek átadott, illetve általa megrendelt anyagok tekintetében szerződés megkötésére jogosult, az anyagok feletti tulajdonjoggal kizárólagosan rendelkezik, és egyébként is a jogszabályoknak megfelelően jár el. Az NFI nem felel a Megrendelő által átadott anyagok vagyonjogi és szerzői jogtisztaságáért, annak vizsgálatára nem jogosult és nem is köteles.

 

10.5   The Client declares and warrants that, in connection with the materials handed over to the NFI and the products ordered, it is entitled to conclude the contract, it has the exclusive ownership title over the materials and acts in compliance with the relevant legal regulations. The NFI shall not bear any liability in connection with the ownership and copyright status of the materials handed over to it by the Client, the NFI is not entitled and obligated to investigate it.

 

10.6   Az NFI nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott film, lemez, file, vagy egyéb adattárolásra alkalmas eszköz tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal.

 

10.6   The NFI shall not investigate the contents of the ready film, disc, file or other data storage device handed over to it by the Client, therefore it shall not bear any liability for it.

 

10.7   Az NFI nem vállal felelősséget az általa készített munkaterméken szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által bárkivel szemben okozott kár, valamint csalás miatt az NFI kizárja kártérítési felelősségét.

 

10.7   The NFI shall not bear any liability for the validity of the data or information recorded in the work products prepared by it, for which the Client shall bear all liability. For any third-party damage or fraud caused by the Client, the NFI’s liability is excluded.

 

10.8   Az NFI kártérítési felelőssége a Megrendelő felé a szerződésszegéssel érintett szerződés szerinti díj nettó összegéig terjed.

 

10.8   The NFI’s liability for the damage caused by a breach of contract to the Client shall be limited to the total net fee of the contract.

 

 

11. Kapcsolattartás, jognyilatkozatok

 

11.1   Az NFI és a Megrendelő közötti vállalkozási szerződéssel kapcsolatban a Felek bármely jognyilatkozatot kizárólag törvényes képviselőjük, a különös feltételekben kijelölt kapcsolattartójuk vagy más, teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselőjük útján, írásban tehetnek.

 

 

11. Contact, legal declarations

 

11.1   The Parties may make legal declarations relating to the contract between the NFI and the Client only in written form by their legal representatives, the contact persons appointed in the particular terms of contract or their other representatives entitled in a document with full probative power.

 

11.2   Írásban közöltnek minősül

 1. a nyomtatott formátumban, igazolt személyes átadással,
 2. a tértivevényes ajánlott levélben,
 3. címzett által visszaigazolt e-mailben

megküldött nyilatkozat, észrevétel, értesítés.

 

11.2   The declarations, communications or notices made

 1. in hard copy delivered by hand against receipt;
 2. in registered mail with return receipt;
 3. via e-mail receipt confirmed by addressee

shall qualify as written forms.

 

11.3   A Felek különös feltételekben kijelölt kapcsolattartói a szerződés módosítására, megszüntetésére nem jogosultak, csupán a teljesítéssel kapcsolatos értesítések közlésére.

 

11.3   The Parties’ contact persons appointed in the particular terms are not entitled to amend or terminate the contract, but only to communicate in connection with the performance.

 

11.4   Felek a 11.1 pont szerinti képviselőik személyében illetve elérhetőségeiben történt változásról egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

 

11.4   The Parties shall notify each other without delay in case of any change of the person or availabilities or their representatives indicated in Clause 11.1 above.

 

11.5   A 2.1 pont szerinti ajánlatkérésnek az NFI részére történő megküldésével a leendő Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy vele a kapcsolatot az NFI elektronikus levelezés (e-mail) útján tartsa.

 

11.5   By sending its request for offer to the NFI according to Clause 2.1 above, the Client gives its consent for the NFI to keep contact with the Client via electronic mail.

 

11.6   A NFI és a Megrendelő jogviszonya keretében a Felek elérhetőségeként közhiteles nyilvántartásban megjelölt vagy a különös feltételekben rögzített e-mail címről illetve címre küldött elektronikus iratok jogi hatályát a nyomtatott iratok hatályával azonosként fogadják el.

 

11.6   For the purposes of the contract between the NFI and the Client, the electronic documents sent from and to the e-mail addresses registered as the availabilities of the Parties in a public registrar or in the particular terms of contract, shall have the same legal force as the printed documents.

 

11.7   Az e-mailen kívül írásbeli üzenetekre a Felek egyéb elektronikus kommunikációs csatornát nem alkalmaznak, az ilyen üzenetekre jogviszonyukban érvényesen nem hivatkozhatnak.

 

11.7   For written communication, the Parties shall not apply any other electronic communication forms as the e-mail, communications made in such other forms shall not be validly referred to in their legal relationship.

 

11.8   Az e-mail üzenet kézbesítését a címzett köteles visszaigazolni. Az e-mail kézbesítése, technikai megfelelősége igazoltnak tekintendő amennyiben a címzett fél válaszol a küldőnek és nem tesz kifogást e körben az e-mail tartalmára, hozzáférhetővé nem válására vonatkozóan. A címzett e kifogását az adott e-mail hozzáférhetővé válásától számított 5 munkanapon belül jogosult megtenni.

 

11.8   The delivery of the e-mail shall be confirmed by the addressee. The delivery of the e-mail, its technical feasibility shall be deemed certified if the addressee responds to the sender and raises no concerns in this respect relating to the contents or non-availability of the e-mail. The addressee may raise such concerns within 5 working days reckoned from the e-mail becoming available.

 

11.9   A vállalkozási szerződés azonnali hatályú megszüntetésére irányuló jognyilatkozat kizárólag személyes átadással, vagy tértivevényes ajánlott levél formájában közölhető a másik Féllel.

 

11.9   The notice of prompt termination of the contract may only be delivered to the other Party in hand or in registered mail with return receipt.

 

 

12. Az általános szerződési feltételek érvényessége, hatálya

 

12.1   Jelen ÁVF 2021. május 10-től érvényes, és rendelkezései vonatkoznak a Megrendelő és az NFI között e naptól létrejövő minden szerződésre.

 

 

12. Validity and effect of the general terms of contract

 

12.1   These GTC shall be valid as of April ….., 2021 and its provisions shall relate to all contracts concluded between the Client and the NFI after that date.

 

12.2   Jelen ÁVF határozatlan ideig (visszavonásig) érvényes és hatályos, visszavonás esetén is alkalmazni kell a hatálya alatt már megkötött szerződések esetében.

 

12.2   These GTC shall be valid and effective for an indefinite period of time (until withdrawal) and shall be applied for the contracts concluded under it even after withdrawal.

 

12.3   Az NFI vállalja és biztosítja, hogy a mindenkor hatályos ÁVF, illetve annak módosításainak szövegét a Megrendelő mindenkor megismerheti.

 

12.3   The NFI undertakes and ensures that the text of the GTC in force and those of its amendments shall always be available to the Client.

 

 

13. Titoktartás, adatvédelem

 

13.1   Az NFI és a Megrendelő a szerződéses tárgyalásaikkal, a köztük létrejött vállalkozási szerződéssel kapcsolatban, illetve annak teljesítése során tudomásukra jutott, illetve birtokukba került valamennyi információt, adatot, iratot bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére – a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában, különös tekintettel az államháztartásról, az információszabadságról ill. a kormányzati ellenérzésről szóló jogszabályokra – nem tesznek hozzáférhetővé.

 

 

13. Confidentiality, data protection

 

13.1   The NFI and the Client shall treat all information, data or documents acquired in connection with their contractual negotiations and their contract or during the performance of the contract confidential, shall not disclose or make available to any third parties unless the other party granted its prior written consent or a mandatory provision of law so requires, with special regard to the provisions relating to public finances, information freedom and government control.

 

13.2   Megrendelő a jelen ÁVF alapján létrejött szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi:

a)  az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint

b)  az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-ban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt az NFI még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.

 

13.2   In connection with the contract concluded under these GTC, the Client accepts:

a)    the provisions of Section 5, subsection (5) of Act LXVI of 2011 on the State Audit Office, as well as those of Section 3 of Government Decree No. 355/2011. (XII. 30.) Korm. on Government Control Office, namely the inspection rights of the State Audit Office and the Government Control Office; and

b)    the requirements stipulated in Section 26 of Act CXII of 2011 on the information self-determination and freedom of information, and the provisions of Act CXCV of 2011 on public finances, due to which the NFI may not refuse to inform about the contents of the contract and/or to disclose the contract even with reference to the business secret.

 

13.3   A kezelt személyes adatok

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. mint adatkezelő („Adatkezelő”) a partnereivel kötött szerződések kapcsán a természetes személy Szerződő Fél, vagy a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet Szerződő Fél képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljáró természetes személyek személyes adatait (nevét, szükség esetén személyazonosító adatait, természetes személy esetén az adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói számát, számlázási adatait, továbbá a kapcsolattartási adatokat, tehát a kapcsolattartó nevét, munkakörét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét, illetve a szerződés teljesítése során keletkező egyéb adatokat) kezeli. Az adatkezelés kizárólag olyan adatkörre és arra a mértékre korlátozódik, amely a jelen pontban meghatározott adatkezelési célokhoz elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a tárgybeli adatkezelései során különleges adatokat nem kezel.

 

13.3   The Processed personal data

          In connection with the contracts concluded with its partners, the National Film Institute Nonprofit Private Share Company, acting as data controller (the “Data Controller”) is processing the personal data (name, and if required personal identification data, tax identifier of natural persons, sole proprietorship number, invoicing data, furthermore contact data, hence the name, position, e-mail address and phone number of the contact person, as well as any other data created in the course of performance of the contract) of natural person Contracting Parties or the natural persons acting as the representatives or contact persons of legal entity Contracting Parties or other organisational Contracting Parties without legal personality. The data processing shall be restricted to the scope and extent of data that are indispensable for the data processing purposes defined in this Section. The Data Controller shall not process sensitive data in the course of its data processing actions subjected hereunder.

 

13.4   Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat (1) a szerződés teljesítése és kapcsolattartás céljából, természetes személy Szerződő Fél esetén a Szerződő Féllel kötött szerződés teljesítése jogalapon, jogi személy Szerződő Fél esetén a Szerződő Féllel fennálló szerződés teljesítéséhez és az üzleti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke alapján, (2) a szerződéssel összefüggésben keletkező számviteli bizonylatok megőrzése céljából, az erre vonatkozó jogi kötelezettség alapján, illetve (3) a szerződésből eredő igények felmerülése esetén azok érvényesítése, védelme céljából az igényérvényesítéshez és a védekezéshez szükséges bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke alapján kezeli.

 

13.4   The purpose and legal basis of data processing

          The above personal data shall be processed by the Data Controller (1) for purpose of performance of the contract and for liaising purposes, in case of a natural person Contracting Party the legal basis being the performance of the contract concluded with the natural person Contracting Party, or in case of a legal entity Contracting Party, on the basis of its legitimate interest to perform the existing contract concluded with the legal entity Contracting Party or to ensure business liaising with such Contracting Party, (2) in order to retain the accounting documents created in connection with the contract, based on the respective legal obligation, or (3) if claims are raised in connection with the contract, to enforce and protect those claims, based on its legitimate interest to provide evidence necessary for the enforcement and protection of claims.

 

13.5   Az előző bekezdésben említettek három eltérő célú és eltérő jogalapon folytatott adatkezelést képeznek.

 

13.5   The actions described in the previous paragraph represent data processing with three different purposes, pursued on different legal basis.

13.6   Adatmegőrzési idők

A Szerződő Fél adatait a Adatkezelő a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó 5 éves polgári jogi elévülési idő végéig, illetve a számviteli bizonylatok esetén az ezek őrzésére jogszabályban előírt 8 éves időtartamon keresztül őrzi meg. Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet képviselője, kapcsolattartója vonatkozásában a kapcsolattartási adatok kezelése addig történik, amíg az érintett a jogi személy képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljár, feltéve, hogy a jogviszony megszűnéséről az Adatkezelő értesül, illetve olyan iratokat (pl. szerződések, számlák), amelyekben e személy feltüntetésre került, az adott irat megőrzésére irányadó, törvényben meghatározott idő végéig.

 

13.6     Data retention times

          The data of the Contracting Party shall be retained by the Data Controller until the end of the 5-year limitation period under the civil law applicable in terms of enforcement of the legal claims arising from the contract, whereas the accounting documents shall be retained for the period of 8 years required under law. The contact data of the contact person of legal entities or other organisations without legal personality shall be processed until the data subject is acting on behalf of the legal entity as its representative or contact person, provided that the Data Controller is notified of the termination of the legal relationship, and the documents (such as contracts, invoices) in which the data subject is mentioned shall be retained until the end of the period specified by law applicable in terms of retention of the given document.

13.7   Az adatok címzettjei

Az adatokhoz az Adatkezelő számára IT szolgáltatásokat biztosító cégek, mint adatfeldolgozók férnek hozzá, továbbá az adatok továbbításra kerülhetnek – a szerződés tárgyától függően - támogatásban részesülő filmszakmai szereplőknek, filmprodukciós cégeknek, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére, hatósági eljárásban eljáró szervek részére, illetve közös jogkezelők részére, amelyek önálló adatkezelőként járnak el, így saját adatkezelésük jogszerűségéért maguk felelnek.

 

13.7     Recipients of data

          The companies providing IT services to the Data Controller shall have access to the data, in their capacity as data processors, furthermore, the data may be transmitted – depending on the subject matter of the contract – to players of the film industry receiving support, to film production companies, the National Office of Communications, the bodies acting in official procedures, or collective rights management organisations, and these shall act as independent controllers, and therefore they shall be liable for the lawfulness of their own data processing actions themselves.

13.8   Érintetti jogok

Az adatkezeléssel kapcsolatban az azzal érintett, fentiekben meghatározott magánszemélyeket, mint érintetteket megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása kérésének joga, valamint a tiltakozáshoz való jog és az adathordozhatósághoz való jog. Az Adatkezelő adatkezelése kapcsán esetlegesen elszenvedett sérelem esetén az érintett panaszjogával élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatóságnál, vagy bírósághoz fordulhat.

 

13.8     Rights of the data subjects

          The abovementioned natural persons, as data subjects, shall have the following rights in connection with the data processing: right to access, right to rectification, right to erasure, right to request restriction of data processing, right to object, and right to data portability. In the event of any possible harm suffered by the data subject in connection with the Data Controller’s data processing, the data subject may file a complaint to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information or bring the case to court.

13.9   Automatizált döntéshozatal

A fentiekben meghatározott adatkezelés során automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotás nem történik.

 

13.9     Automated decision-making

          No automated decision-making or profiling is performed in the course of the data processing described above.

13.10 Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az általa megkötött szerződésekkel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapjának alábbi felületén érhető el:

http://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-szerzodeskezelessel-osszefuggo-adatkezeleserol

 

13.10 Data Processing Notice

          Data Controller records that the detailed data processing notice related to the contracts concluded by it is available on the Data Controller’s website, via the below link:

          https://nfi.hu/en/about-us/data-processing-policy/data-processing-policy-articles/data-processing-policy-of-magyar-nemzeti-filmalap-kozhasznu-nonprofit-zrt-on-the-data-processing-related-to-contract-management

 

14. Szerzői jogok

 

14.1   Az NFI feladataival összefüggésben új szerzői mű nem jön létre, ily módon a NFI-nek szerzői vagy egyéb szomszédos joga a Megrendelő által átadott filmalkotáson, anyagokon nem keletkezik. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a NFI szolgáltatása eredményeként mégis szerzői mű vagy egyéb jogi oltalomban részesülő alkotás jön létre, a felek eltérő megállapodása hiányában, annak valamennyi vagyoni jogai (felhasználási és a felhasználás engedélyezésének joga) az NFI-t illetik meg.

 

 

14. Copyrights

 

14.1   The tasks performed by the NFI do not create copyright protected works, wherefore the NFI will not acquire copyright or other related rights on the films, materials handed over to it by the Client. The Parties agree that, should the NFI’s services result in the creation of a copyright protected work or other, legally protected intellectual property, all related pecuniary rights (rights of use and licensing) shall vest with the NFI, unless otherwise agreed between the Parties.

 

14.2   Az NFI fenntartja a jogát minden, a műhöz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni jog tekintetében.

 

14.2   The NFI reserves all personal and pecuniary rights relating to such works

 

 

15. A szerződés megszüntetése

 

15.1  A Ptk. Hatodik Könyv, harmadik rész, XV. címében szabályozott vállalkozási típusú szerződések esetében a Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja a 15.3 pont szerinti bánatpénz ellenében. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles az NFI-nek a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott minden kárt (Ptk. 6:522. § (2) bek.) is megtéríteni.

 

 

15. Termination

 

15.1  In case of contracts regulated in the Book Six, Part Three, Title XV of the Civil code, the Client may cancel the agreement until the start of the performance, afterwards until the completion of the performance it may terminate the contract provided it pays the indemnity stipulated in Caluse 15.3 below. In case the contract is cancelled or terminated by the Client, the Client shall pay to the NFI the proportionate part of the contractual fee and an indemnification for all damage caused by the termination of the contract (Section 6:522, subsection (2) of the Civil Code).

 

15.2  A Ptk. Hatodik Könyv, harmadik rész, XVI. címében szabályozott megbízási típusú szerződések esetében a szerződést bármelyik Fél jogosult 15 (tizenöt) napos felmondási határidő tűzésével a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozatával felmondani (rendes felmondás) a 15.3 pont szerinti bánatpénz ellenében. Rendes felmondás esetén a Felek a szerződés megszűnését követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül kötelesek egymással elszámolni azzal, hogy az elszámolással egy időben, amennyiben a szerződést a megbízó mondta fel, megbízó köteles az NFI-nek a szerződés megszüntetésével okozott minden kárt (Ptk. 6:522. § (2) bek.) is megtéríteni.

 

15.2  In case of contracts regulated in the Book Six, Part Three, Title XVI of the Civil code, either Party may terminate the contract by a written notice to the other Party, stipulating a 15 (fifteen) days notice period (ordinary notice) provided it pays the indemnity stipulated in Clause 15.3 below. In case of an ordinary notice, the Parties shall settle with each other at least within 5 (five) days after the effective date of termination, provided that, simultaneously with such settlement, if the contract was terminated by the Client, the Client shall indemnify the NFI for all damage caused by the termination of the contract (Section 6:522, subsection (2) of the Civil Code).

 

15.3  Amennyiben a Megrendelő elállása vagy felmondása folytán a szerződésben kikötött valamely szolgáltatást az NFI-nek részben vagy egészben nem áll módjában teljesíteni, a Megrendelő köteles

 

 1. az elmaradt szolgáltatás szerződés szerinti kezdőidőpontja előtti 2 (két) munkanapon belül történő elállás vagy felmondás esetén a szerződés szerinti teljes díj 50%-ának;

 

 1. az elmaradt szolgáltatás szerződés szerinti kezdőidőpontja előtti 5 (öt) munkanapon belül történő elállás vagy felmondás esetén a szerződés szerinti teljes díj 25%-ának.

 

         megfelelő összeget az NFI-nek bánatpénzként megfizetni.

 

15.3  If the NFI, due to the Client’s cancellation or termination of the contract, is not in a position to complete a service stipulated in the contract or a part of it, the Client shall be obligated:

 

 

 1. to reimburse 50% of the total fee, if the cancellation or termination takes place not more than 2 (two) days prior to the contractual starting date of the service cancelled;

 

 1. to reimburse 25% of the total fee, if the cancellation or termination takes place not more than 5 (five) days prior to the contractual starting date of the service cancelled;

 

         as indemnity to the NFI.

 

15.4  Súlyos szerződésszegés esetén a másik Fél jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással megszüntetni. Rendkívüli felmondás esetén a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Rendkívüli felmondás esetén a Felek a szerződés megszűnését követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül kötelesek egymással elszámolni, azzal, hogy a Megrendelő súlyos szerződésszegése miatti felmondás esetén az elszámolással egy időben Megrendelő köteles az NFI teljes kárát is (Ptk. 6:522. § (2) bek.) megtéríteni és az NFI súlyos szerződésszegése esetén az NFI köteles a Megrendelő kárait a Ptk. általános szabályai szerint megtéríteni.

 

15.4  In case of material breach, the other Party shall be entitled to terminate the contract in writing by a prompt notice. In case of a prompt notice, the contract shall cease to exist with an immediate effect. In case of a prompt notice the Parties shall settle within 5 (five) days reckoned from the effective date of termination. If the prompt notice was due to the material breach of contract by the Client, the Client shall indemnify the NFI for all damage caused by the breach of the contract (Section 6:522, subsection (2) of the Civil Code) simultaneously with the settlement, while in case of a material breach by the NFI, the NFI shall be liable for damages in accordance with the general provisions of the Civil Code).

 

15.5  Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

 1. az NFI-vel fennálló bármely szerződésének teljesítéséhez szükséges információ vagy anyag átadásával, döntés meghozatalával vagy egyéb kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik;
 2. olyan valótlan adatot, információt szolgáltat, amely az NFI és a Megrendelő között fennálló bármely teljesítését befolyásolja, valamint ha a jelen ÁVF 5.5 pontja szerinti értesítési kötelezettségét elmulasztja;
 3. az NFI és a Megrendelő között fennálló bármely szerződésből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megsérti;
 4. olyan magatartást tanúsít, amely az NFI harmadik személyekkel kötött bármely szerződésének bármely fél általi megszegéséhez, illetve megszűnéséhez vagy megszüntetéséhez vezet vagy arra irányul.

 

15.5  The following shall particularly but not exclusively qualify as material breach by the Client:

 1. more than 15 days of delay with the handover of information or material, passing of decision or other measure required for the performance of any contract concluded with the NFI;
 2. provision of false data or information that affects the performance of any contract between the NFI and the Client, and if the Client fails to fulfil its information obligation stipulated in Clause 5.5 above;
 3. the breach of any obligation arising from any contract between the NFI and the Client in a willful or grossly negligent manner;
 4. any behaviour that leads to or is aimed at the breach or termination of any contract concluded between the NFI and any third party.

15.6  NFI részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha

 1. bármely szerződéses kötelezettségét ismételten, a helyzet orvoslására történő felhívás ellenére indokolás nélkül nem teljesíti;
 2. a szerződésből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megsérti;
 3. olyan magatartást tanúsít, amely a Megrendelő harmadik személyekkel kötött bármely szerződésének bármely fél általi megszegéséhez, illetve megszűnéséhez vagy megszüntetéséhez vezet vagy arra irányul.

 

15.6  The following shall particularly but not exclusively qualify as material breach by the NFI:

 1. failure to fulfill any of its contractual obligations repeatedly in spite of notification without due reasoning;
 2. the breach of its obligation arising from the contract in a willful or grossly negligent manner;
 3. any behaviour that leads to or is aimed at the breach or termination of any contract concluded between the Client and any third party.

 

16. Irányadó jog, joghatóság, szerződés nyelve

 

16.1   Az NFI és a Megrendelő közötti szerződésre Magyarország joga irányadó.

 

 

16. Governing law, jurisdiction, language

 

16.1   The contract between the NFI and the Client shall be governed by the laws of Hungary.

 

16.2   Az NFI és a Megrendelő közötti jogviszonyból fakadó vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvita esetére a Felek a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék – a hatásköri szabályokra figyelemmel – a jelen ÁVF-fel (ideértve minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatban létrejött szerződésen kívüli kötelmi viszonyt is), illetve az ez alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatos jogviták tekintetében más magyar bíróságok illetékességének kizárása nélkül joghatósággal és illetékességgel rendelkezik.

 

16.2   Any disputes arising from or in connection with the contract between the NFI and the Client shall be resolved by the courts of Hungary. Without prejudice to the jurisdiction of other competent Hungarian courts, any disputes in connection with these GTC (including any and all non-contractual legal relations arising from or being connection with these GTC) and the contracts concluded on their basis may also be adjudged by the Buda Central District Court or the Székesfehérvár Tribunal – with regard to competence rules.

 

16.3   Egyik fél sem jogosult a jelen ÁVF alapján létrejött szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

16.3   Neither Party may assign its rights or obligations under the contract concluded with these GTC to any third party without the prior written consent of the other Party.

 

16.4   A Megrendelő igényeinek megfelelően a szerződés magyar vagy magyar és angol nyelven kerül aláírásra. A magyar és angol nyelven aláírt szerződés esetén a magyar és angol nyelvű szöveg közötti bármilyen eltérés vagy értelmezési vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

16.4   According to the Client’s needs, the conract shall be signed in Hungarian or in Hungarian-English bilingual version. In case of any discrepancy or interpretation dispute between the Hungarian and English language versions, the Hungarian language version shall be decisive.